Archiv kategorie: PowerShell

PS

Kvě 03

PS – Convert vmdk to vhd

Potřeboval jsem z důvodů cloudového řešení OwnCloud convertovat vmdk na vhd (řešeno v VMWare na Hyper-V). Vše je moc jednoduché 🙂 stačí si přečíst článek ze zdroje: https://blogs.msdn.microsoft.com/timomta/2015/06/11/how-to-convert-a-vmware-vmdk-to-hyper-v-vhd/ a použít následující příkazy Spustíme si Powershell ISE jako správce Import-Module ‚C:\Program Files\Microsoft Virtual Machine Converter\MvmcCmdlet.psd1‘ ConvertTo-MvmcVirtualHardDisk -SourceLiteralPath d:\scratch\vmx\VM-disk1.vmdk -VhdType DynamicHardDisk -VhdFormat vhdx -destination c:\vm-disk1  

Kvě 03

PS – Nainstalovaný SW

Musím si to už tady uložit, protože to vždycky někde založím a nemůžu najít. Jak vzdáleně najít identifikátor SW pro vzdálenou odinstalaci. Get-WmiObject -Class Win32_Product -Computer xxxxxxxx | Format-Table IdentifyingNumber, Name, LocalPackage -AutoSize Pro Uninstall použijeme např: MsiExec.exe /X{356407C3-DFE0-404B-BF30-20941B7D5265} /Q

Kvě 11

PS – Import dat do SQL (*.txt)

#################################################### # # PowerShell CSV to SQL Import Script # #################################################### # Database variables $sqlserver = „ServerName“ $database = „DBName“ $table = „tableName“ # CSV variables; $csvfile = „c:\pokus\file.txt“ $csvdelimiter = „,“ $firstrowcolumnnames = $false #################################################### # # No additional changes are required below unless # you want to modify your sqlbulkcopy options or # …

Pokračovat ve čtení »

Dub 24

PS – Staré počítače v doméně davidpernikar.cz

PowerShell výpis, který nám ukáže které počítače se nepřihlásili do domény v našem případě 90 dní Import-Module ActiveDirectory $date = [DateTime]::Today.AddDays(-90) # lze upravit Get-ADComputer -Filter  ‘LastLogon -le $date’ -SearchBase “DC=davidpernikar,DC=cz” -properties * | FT Name,Description | Out-File C:\Report\FS-OldComputers.txt

Dub 23

PS – Vytvoření zástupce na plochu

Jen si zde uložím jak správně vytvořit zástupce na plochu pomocí PowerShell pro OS Windows 7×86 a x64 🙂 if ((Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).OSArchitecture -eq „64-bit“) { $ProgFiles=“C:\Program Files (x86)“ } else { $ProgFiles=“C:\Program Files“ } $WshShell = New-Object -comObject WScript.Shell $Shortcut = $WshShell.CreateShortcut(„c:\Users\public\Desktop\Danove priznani.lnk“) $Shortcut.TargetPath = „$ProgFiles\DanovePriznani\DPH\DPH.exe“ $Shortcut.WorkingDirectory = „$ProgFiles\DanovePriznani\DPH“ $Shortcut.IconLocation = „$ProgFiles\DanovePriznani\DPH.ICO“ $Shortcut.Save()

Pro 23

PS-Exchange-Zařízení OMA

Jaké máme zařízení v Exchange u uživatele? Pomůže nám výpis a následně jej můžeme smazat Vypíše nám zařízení Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox „ID uživatele“ | FT DeviceType,DeviceOS,FirstSyncTime,LastSuccess Smaže všechny zařízení u uživatele Remove-ActiveSyncDevice -Identity  

Dub 12

PS-Zapnutí RDP na vzdálených počítačích

# ————————————————- # Script: Remote Run Service RDP all domain computer # Autor: Bock Ondrej Bc., Pernikar David # Version: 1.0 (12.4.2014) # ————————————————- $Path = „Dc=pernikar,DC=cz“ $Sluzba = ‚RemoteRegistry‘ Set-ExecutionPolicy Unrestricted Import-Module activedirectory $Comps = Get-ADComputer -Filter * -SearchBase „$Path“ | foreach {$_.Name} foreach ($Comp in $Comps) { $Comps2 = $Comp if (Test-Connection -ComputerName …

Pokračovat ve čtení »

Bře 08

CMD – Boot flash

Formát flashky CMD – příkazový řádek (spustit jako správce) Spuštění DISKPART příkazem diskpart list disk select disk x (x je číslo disku, který chceme mít bootovací) list part select part y (y je číslo oddílu) active exit – odchod z DISKPART Nakopírovat obsah DVD na novou flash Krásně popsáno  

Bře 08

PS – Výpis tiskáren do csv soubrů

$PrintServer=Read-host „Enter Print Server Name“ $SavePath=“c:\temp\$PrintServer.csv“ Get-WMIObject -class Win32_Printer -computer $printserver | Select Name,DriverName,PortName | Export-CSV -path $savepath

Pro 27

PowerShell – remote start services (Automatic)

Dnes si zde uložím podobný script na spuštění služby a zároveň nastavení na automatické spuštění na všech stanicích. Budeme spouštět službu „Vzdálený registr“ = remoteRegistry Ke stažení script zde PS-RemoteStartServices

Starší příspěvky «